نام: شهرداری اصفهان 
نام سایت: isfahan.ir
نوع خدمات: طراحی تجربه کاربری
دسته: خدماتی
سال: 1396

 

طراحی تجربه کاربری شهرداری اصفهان که پرتالی خدماتی و اطلاع‌رسانی است، تحلیل و طراحی تجربه کاربری این پرتال، نیازمند برگزاری جلسات متعدد بین ذینفعان پروژه و بررسی رفتار مخاطبان این پرتال بود، چالش های گوناگونی داشت.

طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پاسکال سیستم پویا، مجری پیاده سازی این پروژه، قسمت تحلیل و طراحی تجربه کاربری (UX)  شهرداری اصفهان به تیم UXNet واگذار شد. از آن جایی که شهروندان، سایت شهرداری را بررسی می کنند و اطلاعات مورد نیاز را از آنجا به دست می آورند، نیاز به شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات رایج، اهمیت زیادی دارد. در این پروژه رنج سنی مورد تحلیل قرار گرفت، اطلاعات اصلی و کاربردی دسته بندی شد و با توجه به اصولی علمی تجربه کاربری ساختار اطلاعاتی شکل گرفت. 

از قسمت تحلیل سایت قبلی تا طراحی اسکچ، انجام و پروژه در قالب مستندات تحویل داده شد. فعالیت‌های صورت گرفته به شرح زیر است:

 • تحلیل و بررسی سایت قبلی
 • نیازسنجی کسب و کار
 • نیازسنجی کاربران
 • تحلیل رقابتی سایت‌های مشابه داخلی و خارجی
 • کاربرشناسی، تحلیل رفتار و تست‌های کاربردپذیری
 • تحلیل و دسته‌بندی داده‌های بدست آمده به روش‌های مختلف
 • معماری اطلاعات سایت
 • روانشناسی رنگ‌ها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری
 • نقشه سایت
 • طراحی اسکچ سایت
 • تهیه مستند

آدرس سایت: new.isfahan.ir

طراحی تجربه کاربری شهرداری اصفهان