داستان طراحی شهرداری اصفهان


شهرداری اصفهان، پرتالی خدماتی و اطلاع رسانی است که تحلیل و طراحی تجربه کاربری این پرتال، نیازمند برگزاری جلسات متعدد بین ذینفعان پروژه و همچنین بررسی رفتار مخاطبان این پرتال بود.
طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پاسکال سیستم پویا، مجری پیاده سازی این پروژه، قسمت تحلیل و طراحی تجربه کاربری (UX) آن به صورت برون سپاری به تیم UXNet واگذار شد.
از قسمت تحلیل سایت قبلی تا طراحی اسکچ، انجام و پروژه در قالب مستندات تحویل داده شد. فعالیتهای صورت گرفته به شرح زیر است:

- تحلیل و بررسی سایت قبلی
- نیازسنجی کسب و کار
- نیازسنجی کاربران
- تحلیل رقابتی سایتهای مشابه داخلی و خارجی
- کاربرشناسی، تحلیل رفتار و تستهای کاربردپذیری
- تحلیل و دسته بندی داده های بدست آمده به روشهای مختلف
- معماری اطلاعات سایت
- روانشناسی رنگها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری
- نقشه سایت
- طراحی اسکچ سایت
- تهیه داکیومنت

آدرس سایت: new.isfahan.ir