کتاب های تجربه کاربری (UX)

The Design Of Everyday Things

نویسنده: Donald Norman
ناشر: Basic Books
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 369

حجم: 2MB

سال انتشار این نسخه: ۲۰۱۳

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

User Experience Design Process

نویسنده: Thomas Burkert
ناشر: Smashing Media GmbH
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 134

حجم: 5MB

سال انتشار این نسخه: 2012

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

The Elements of Successful UX Design

نویسنده: Jerry Cao and etc
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 108

حجم: 2MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

The Field Guide To UX Strategy

نویسنده: Robert Hoekman
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 92

حجم: 11MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

Timeless UX Design Trends Web UX Design

نویسنده: UXPin Team
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 40

حجم: 5MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

کتاب های رابط کاربری (UI)

Principles Of Visual Consistency

نویسنده: UXPinTeam
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 50

حجم: 3MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

Web UI Design For the Human Eye

نویسنده: UXPin Team
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 72

حجم: 8MB

سال انتشار این نسخه: ۲۰۱5

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

 Web UI Design For the Human Eye

نویسنده: UXPin Team
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 77

حجم: 5MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم 

Visual Storyteller’s Guide to UI Design

نویسنده: UXPin Team
ناشر: UXPin
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه: 68

حجم: 11MB

سال انتشار این نسخه: 2015

 می خواهم این کتاب را بخوانم