شهرداری اصفهان، پرتالی خدماتی و اطلاع‌رسانی است که تحلیل و طراحی تجربه کاربری این پرتال، نیازمند برگزاری جلسات متعدد بین ذینفعان پروژه و همچنین بررسی رفتار مخاطبان این پرتال بود.

طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پاسکال سیستم پویا، مجری پیاده سازی این پروژه، قسمت تحلیل و طراحی تجربه کاربری (UX)  آن به صورت برون‌سپاری به تیم UXNet واگذار شد.

از قسمت تحلیل سایت قبلی تا طراحی اسکچ، انجام و پروژه در قالب مستندات تحویل داده شد. فعالیت‌های صورت گرفته به شرح زیر است:

– تحلیل و بررسی سایت قبلی

– نیازسنجی کسب و کار

– نیازسنجی کاربران

– تحلیل رقابتی سایت‌های مشابه داخلی و خارجی

– کاربرشناسی، تحلیل رفتار و تست‌های کاربردپذیری

– تحلیل و دسته‌بندی داده‌های بدست آمده به روش‌های مختلف

– معماری اطلاعات سایت

– روانشناسی رنگ‌ها و نکات مربوط به اصول طراحی تجربه کاربری

– نقشه سایت

– طراحی اسکچ سایت

– تهیه داکیومنت

آدرس سایت: new.isfahan.ir

طراحی تجربه کاربری شهرداری اصفهان